Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000393 „Екокоридор Камчия - Емине“.

Защитената зона е разположена в землищата на  гр. Айтос, с. Зетьово, с. Раклиново, община Айтос, област Бургас, с. Раклица, община Карнобат, област Бургас, с. Вресово, с. Дъскотна, с. Зайчар, с. Люляково, с. Планиница, с. Скалак, с. Череша, с. Шиварово, с. Ябълчево, община Руен, област Бургас, с. Босилково, с. Завет, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, с. Арковна, с. Медовец, община Дългопол, област Варна, с. Драгоево, община Велики Преслав, област Шумен, с. Сушина, с. Тушовица, община Върбица, област Шумен, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Риш, гр. Смядово, община Смядово, област Шумен.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4),  Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) и Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедГраница на защитената зона, Карта на защитената зона