Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000230 „Факийска река“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000230 „Факийска река“.

Защитената зона е разположена в землищата на  с. Богданово, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Драчево, с. Росеново, община Средец, област Бургас, с. Димчево, община Бургас, област Бургас, с. Габър, с. Зидарово, с. Присад, община Созопол, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедГраница на защитената зона, Карта на защитената зона