Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000219 „Дервентски възвишения 2“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000219 „Дервентски възвишения 2“.

Защитената зона е разположена в землищата на  с. Близнак, община Малко Търново, област Бургас, с. Белеврен, с. Варовник, с. Голямо Буково, с. Горно Ябълково, с. Граничар, с. Долно Ябълково, с. Кирово, с. Момина църква, с. Сливово, с. Факия, община Средец, област Бургас, гр. Болярово, с. Воден, с. Вълчи извор, с. Голямо Крушево, с. Горска поляна, с. Крайново, с. Ружица, с. Странджа, община Болярово, област Ямбол.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионалнаи инспекции по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедГраница на защитената зона, Карта на защитената зона