Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000198 „Средецка река“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000198 „Средецка река“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Белила, с. Бистрец,  с. Гранитец, гр. Средец, с. Дебелт, с. Драчево, с. Дюлево, с. Загорци, с. Кубадин, с. Проход, с. Светлина, с. Синьо камене, община Средец, област Бургас, с. Голямо Крушево, с. Денница, с. Оман, община Болярово, област Ямбол.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедГраница на защитената зона, Карта на защитената зона