15 февруари 2021 г. е крайният срок за предоставяне в РИОСВ – Бургас на годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2020 г.


Задължението е към всички лица, които пускат на пазара, внасят, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

Годишните отчети и информацията, отнасяща се за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. следва да бъдат попълнени и изпратени на хартиен или електронен вариант (CD или електронна поща – riosvbs@unacs.bg) в РИОСВ – Бургас до 15 февруари 2021 г

- Операторите на инсталации, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ)  и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9Изтегли образец на Приложение № 9

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ)представят годишен отчет съгласно Приложение № 7.  Изтегли образец на Приложение №7 Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.
 

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 5  Изтегли образец на Приложение № 5

Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6Изтегли образец на Приложение № 6

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.
 

Преработвателите на флуорсъдържащи парникови газов е (ФПГ) и озоноразрушаващи вещества (ОРВ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8Изтегли образец на Приложение № 8

Следва да бъдат включени всички вещества и смеси.