Обявление за изготвен проект за изменение на заповед за обявяване на защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване  на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000273 „Бургаско езеро“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Бургас, кв. Горно Езерово, кв. Меден Рудник, кв. Лозово, община Бургас, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

BG0000273 „Бургаско езеро“