Обявление за изготвен проект за изменение на заповед за обявяване на защитена зона BG0000271 „Мандра -Пода“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед за обявяване  на защитена зона за опазване на дивите птици BG0000271 „Мандра-Пода“.

Защитената зона е разположена  в землищата на гр. Бургас с. Димчево, кв. Крайморие, кв. Меден рудник, с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, с. Константиново, с. Черни връх, община Камено, област Бургас, с. Зидарово, с. Извор, с. Присад, община Созопол, област Бургас, с. Дебелт, община Средец, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

BG0000270 „Мандра-Пода“