Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000513 „Войнишки Бакаджик“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000513 Войнишки Бакаджик“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Александрово, с. Поляна, с. Войника, община Стралджа, област Ямбол, с. Зорница, община Средец, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедГраница на защитената зона, Карта на защитената зона