Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000196 „Река Мочурица“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000196 „Река Мочурица“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Венец, с. Глумче, с. Деветак, с. Деветинци, с. Зимен, с. Искра, гр. Карнобат, с. Кликач, с. Крумово градище, с. Мъдрино, с. Невестино, с. Огнен, с. Сигмен, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас, с. Вълчин, с. Горово, с. Славянци, гр. Сунгурларе, с. Чубра, община Сунгурларе, област Бургас, с. Мокрен, с. Пъдарево, община Котел, област Сливен, с. Воденичане, с. Джинот, с. Зимница, с. Маленово, с. Палаузово, гр. Стралджа, с. Чарда, община Стралджа, област Ямбол, с. Веселиново, с. Могила, община Тунджа, област Ямбол, гр. Ямбол, община Ямбол, област Ямбол.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Проект на заповедГраница на защитената зонаКарта на защитената зона