Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000208 „Босна“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000208 „Босна“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Царево, с. Изгрев, с. Велика, с. Фазаново, с. Кондолово, с. Бродилово, община Царево, област Бургас, с. Ново Паничарево, с. Писменово, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас, с. Заберново, с. Визица, с. Калово, община Малко Търново,  област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

***Обръщаме внимание, че проектът на Заповедта е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 25.09.2020 г.

Публикувано на   28.09.2020 г.

Граница на защитената зона, Проект на заповед, Карта на защитената зона