Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000151 „Айтоска планина“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000151 „Айтоска планина“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Айтос, с. Дрянковец, с. Зетьово, с. Лясково, с. Мъглен, с. Пещерско, с. Съдиево, с. Черна могила, община Айтос, област Бургас, с. Брястовец, гр. Бургас, гр. Българово, с. Драганово, с. Изворище, с. Миролюбово,  община Бургас, област Бургас, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Горица, с. Гълъбец, с. Дъбник, гр. Каблешково, с. Каменар, с. Косовец, с. Лъка, с. Медово, с. Порой, с. Страцин, община Поморие, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 28.09.2020 г.

***Обръщаме внимание, че проектът на Заповедта е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 25.09.2020 г.

Граница на защитената зона, Проект на заповед, Карта на защитената зона