Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000136 „Река Горна Луда Камчия“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Бероново, с. Везенково, с. Велислав, с. Дъбовица, с. Манолич, община Сунгурларе,  област Бургас, с. Градец, с. Нейково, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, община Сливен, област Сливен.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3) и Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на   28.09.2020 г.

***Обръщаме внимание, че проектът на Заповедта е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 25.09.2020 г.

Граница на защитената зона, Проект на заповед, Карта на защитената зона