Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000133 „Камчийска и Еменска планина“.

Защитената зона е разположена в землищата на  с. Козница, с. Паницово, с. Приселци, с. Раковсково, община Несебър, област Бургас, с. Козичино, община Поморие, област Бургас, с. Билка, с. Добра поляна, с. Добромир, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Заимчево, с. Каменяк, с. Мрежичко, с. Подгорец, с. Припек, с. Просеник, с. Речица, с. Рожден, с. Рудина, с. Снежа, с. Снягово, с. Средна махала, с. Топчийско, с. Ясеново, община Руен, област Бургас, с. Господиново, с. Дюлино, с. Попович, община Бяла, област Варна, с. Булаир, с. Бърдарево, с. Голица, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Кривини, с. Пчелник, с. Рудник, с. Солник, с. Старо Оряхово, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна, с. Аспарухово, с. Дебелец, с. Цонево, община Дългопол, област Варна.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на   28.09.2020 г.

***Обръщаме внимание, че проектът на Заповедта е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 25.09.2020 г.

Граница на защитената зона, Проект на заповед, Карта на защитената зона