Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000117 „Котленска планина“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000117 „Котленска планина“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Дъбовица, с. Садово, община Сунгурларе, област Бургас, с. Боринци, с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Жеравна, с. Катунище, с. Кипилово, гр. Котел, с. Малко село, с. Медвен, с. Нейково, с. Стрелци, с. Тича, с. Топузево, с. Филаретово, с. Ябланово, община Котел, област Сливен, с. Ичера, с. Раково, с. Стара река, община Сливен, област Сливен, с. Звездица, община Омуртаг, област Търговище, с. Божурово, гр. Върбица, с. Крайгорци, с. Чернооково, община Върбица, област Шумен.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2),  Шумен (гр. Шумен, ул. „Съединение” № 71, ет.3) и Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

***Обръщаме внимание, че проектът на Заповедта е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 25.09.2020 г.

Публикувано на   28.09.2020 г.

Граница на защитената зона, Проект на заповед, Карта на защитената зона