РИОСВ-Бургас ще наложи санкция за строителство на Синеморец през гнездовия период: март-август


След извършената проверка на терен по сигнал за строителство в местността „Поляните“, в землището на село Синеморец и изискана допълнителна информация от строителния контрол, РИОСВ-Бургас предприе администраивнонаказателна процедура за неизпълнение на условие, постановено в Решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., за оценка по съвместимост на инвестиционното предложение.

Съгласно поставените в решението условия, строителстелните дейности  не се разрешават в гнездовия период на птиците - от месец март до месец август.

Лицето, извършило дейността е поканено за съставяне на акт по реда на Закона за билогично разнообразие. Санкцията за извършеното нарушение за физически лица е от 500 до 10000 лв.

Имотът попада в границите на природен парк „Странджа“ и в две защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. За проекта РИОСВ-Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Изискан е доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., с което инвестиционното предложение е съгласувано. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.