Обявени са защитени зони BG0000119 „Трите братя“ и BG0000205 „Стралджа“


Две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие бяха обявени със заповед на министъра на околната среда и водите.

Със заповед № РД-375/15.05.2020 г. (обн. ДВ, бр. 50/2020 г.) е обявена защитена зона BG0000119 „Трите братя“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, находящa се в землищата на град Айтос и село Лясково, община Айтос, област Бургас, с обща площ 10 197,338 дка.

Със заповед № РД-380/15.05.2020 г. (обн. ДВ, бр. 50/2020 г.) е обявена защитена зона BG0000205 „Стралджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa, находящa се в землищата на село Венец и село Деветинци, община Карнобат, област Бургас, град Стралджа и село Атолово, община Стралджа, област Ямбол, с обща площ 8 784,112 дка.

Пълният текст на заповедите е публикуван в Информационната система за защитените зони от мрежата „Натура 2000“ на интернет адрес - http://natura2000.moew.government.bg/