ОПРОВЕРЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕДИЙНИ ПУБЛИКАЦИИ


Във връзка с излязла публикация в онлайн ежедневници за консумиране на екземпляри от защитения вид Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus), РИОСВ - Бургас изразява следното становище:

В последния месец в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в гр. Бургас няма постъпили сигнали за незаконен улов на защитени видове, включени в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие, в частност екземпляри от вида Розов пеликан. При направена справка с Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) - Бургас, Община Бургас и Природозащитен център (ПЗЦ) „Пода“, стопанисван от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), се установи, че и при тях няма регистрирани подобни сигнали, нито постъпила информация от подобен характер.

По данни на ПЗЦ „Пода“, тази зима в района на Бургас и езерата са наблюдавани не повече от десет екзепляра от вида.

Розовият пеликан е защитен вид и е включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. При констатирано незаконно улавяне на екземпляри от защитени видове законът предвижда глоба за физическо лице в размер от 100 до 5000 лв, а на юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.

Пресцентър