ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ


ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ

В изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7 ) операторите  извършващи дейности с употреба на разтворители е необходимо:

В срок до 31.03.2020 г.  да представят в РИОСВ-Бургас информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители  за календарната 2019 г.

Образец на информацията за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от  тук

В случаите, когато се превишават Праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР) за съответната категория дейност, операторът следва да изготви и представи в РИОСВ–Бургас на хартиен и електронен носител  План за управление на разтворителите.

 

ВАЖНО

за операторите на инсталации с консумация над ПСКР и ателиетата за химическо чистене!

 

Операторите на инсталации с консумация над ПСКР и ателиетата за химическо чистене  задължително изготвят и представят до 31.03.2020 г. План за управление на разтворителите.

На Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда са публикувани новите Секторни ръководства за отделните категории дейности по Наредба № 7. Същите са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите и следва да се използват при изготвянате на Плановете за управление на разтворителите. Секторните ръководства могат да бъдат намерени на адрес: http://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp

  • В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти  (Наредбата ) ,(обн. ДВ, бр. 20/2007 г., посл.изм. и доп.) е необходимо:

Лицата, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”  на  основание чл.3, ал.2 и чл.7 и чл.9 от Наредбата в срок до 31.03.2020 г. представят в РИОСВ–Бургас информация съгласно Приложение № 3  за пуснатите на пазара за първи път продукти  през 2019 г.

Под пуснат на пазара продукт за първи път (нов) се има предвид, всеки продукт попадащ в Приложение №1 на Наредбата, пуснат през календарната година 2019 г. на територията на страната.

Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти по чл. 6 от Наредбата, предоставят информация за предходната календарна година съгласно Приложение № 6.  Изтегли образец на Приложение № 6