НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ГОЛЕМИ И СРЕДНИ ГОРИВНИ ИНСТАЛАЦИИ ИЗПОЛЗВАЩИ ТВЪРДО ГОРИВО И/ИЛИ БИОМАСА


С публикувания ЗИД на Закон за чистотата на атмосферния въздух в Държавен вестник бр.81/15.10.2019 г.  са въведени  нови изисквания за оператори на големи горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса и оператори на средни горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса с обща номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 20 MW, за изграждане на системи за видеонаблюдение и контрол в т.ч.:

1. Проследяване в реално време на вида на подаваното гориво чрез стационарно монтиране на видеокамери на всички точки на подаване на горива към котелния цех на всяка инсталация, както и на общото място за съхранение на горивото;

2. Визуален контрол в реално време, като видеокамерите се разполагат по начин, позволяващ безпрепятствено и ясно заснемане вида на използваното гориво;

3. Непрекъснат запис на графични изображения (видеоизображения) върху цифров регистратор-сървър, позволяващ потвърждение на настъпилите (заснетите) събития;

4. Съхранение на записите по т. 3 за срок не по-малък от 6 месеца;

5. Операторите осигуряват за своя сметка отдалечен достъп на съответната РИОСВ, на органите на местно самоуправление до видеоизображенията в реално време и възможност за отдалечен преглед на съхраняваната в системата информация. Операторите са длъжни да ограничат и предотвратят всяко манипулиране или друго неправомерно въздействие върху системата и нейните компоненти;

6. При поискване, копия от записите на видеоизображенията, се предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление;

7. При проверка, операторите предоставят на контролните органи, включително на органите на местно самоуправление, цялата съхранявана информация от системата за видеонаблюдение и контрол;

8. Снимки и видеозаписи от системата за видеонаблюдение и контрол могат да се ползват като доказателствено средство или самостоятелно веществено доказателство за установяване и доказване на нарушения на законодателството по опазване на околната среда.

Срокът за изпълнение на тези изисквания е два месеца след обнародването, т.е. 15.12.2019 г.

Целта на измененията е да се създаде техническа възможност за осъществяване на контрол върху влаганите горива при дейността на операторите на големи горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса и на операторите на средни горивни инсталации на твърдо гориво и/или биомаса. Чрез системата ще се проследява вида на влаганото гориво, чрез което ще се установява съответствието на работата на операторите с издадени комплексни разрешителни и други административни актове, както и бързо и навременно установяване на нарушения на екологичното законодателство. По този начин се гарантира опазване на компонентите на околната среда  и предотвратяването на негативни въздействия върху околната среда.

Операторите, които нарушат разпоредбите, се наказват с имуществена санкция в размер на 15 000 до 50 000 лв., като при повторно нарушение санкцията е в размер от 50 000 до 150 000 лв.