РИОСВ - Бургас засилва контрола за новия отоплителен сезон


РИОСВ - Бургас информира всички лица, извършващи дейности с отпадъци, че във връзка с предстоящия отоплителен сезон ще бъде засилен контролът относно спазване на нормативните изисквания и недопускането на нерегламентираното изгаряне на отпадъци. Изгарянето на отпадъци може да се извършва само от лица, които притежават документ по чл. 35 от Закон за управление на отпадъците 

Особено внимание ще бъде обърнато на нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил, употребявани дрехи, стари мебели, строителни отпадъци, дървени дограми и други лесно запалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Ще бъдат извършени проверки във всички общини, попадащи в териториалния обхват за контрол на РИОСВ - Бургас. Приоритетно контролът ще бъде насочен към автосервизи, пунктове за смяна на гуми, дървообработващи фирми, магазини за дрехи втора употреба.

В случай на констатирано нерегламентирано изгаряне на отпадъци ще бъдат налагани санкции по ЗУО.

При нерегламентирано изгаряне на отпадъци от физически лица санкцията, която се налага, е в размер до 5000 лв.

Еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят неопасни отпадъци, се наказват с глоба от 1400 до 4000 лева (например за излезли от употреба гуми, употребявани дрехи).

Имуществена санкция в размер от 10000 до 50000 лв. се налага на еднолични търговци или юридически лица, които нерегламентирано изгарят опасни отпадъци (например отработени масла, обработени дограми и др.).

 РИОСВ апелира към всички лица, установили нерегламентирано изгаряне на отпадъци, да сигнализират в съответната община или РИОСВ - Бургас своевременно.