Резултати от извършени проверки на РИОСВ Бургас за получени сигнали на миризми от 30.09.2019 г


След разпореждане на Директорът на РИОСВ-Бургас, за извършване на незабавна проверка от експерти на РИОСВ – Бургас, по повод постъпили сигнали за миризми  на нефтопродукти и газ тази сутрин в часовете от 06:45 до 09:23 от тел.112, приключиха измерванията за качеството на атмосферния въздух с мобилна апаратура GASMET по 28  показатели в района  на к-с „Славейков“, района на КАТ,  на входа кв. Лозово и пред кметството, портал на „Лукойл Нефтохим“ АД,  „Джъмбо“, кръстовище на „Трапезица“. Измерените стойности са под границата на количествено определяне на метода.

Също така извършена е и проверка на основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Проверени са всички инсталации, снети са данни от собствените непрекъснати измервания, извършвани в инсталациите от дружеството в съответствие с Комплексното разрешително. Не са установени превишения на нормите за допустими емисии на контролираните замърсители.   Няма настъпили аварии и инциденти. Инсталациите  са работили в нормален технологичен режим. От екипи на ЕПАС (Единната противооаварийна служба) са извършени обходи и измервания непосредствено след получаване първия сигнал в изпълнение на План за оперативни действия.  Не са отчетени концентрации на бензен и сероводород .

През изминалото денонощие не е извършвана експедиция на  пропан-бутан. За дата 30.09.2019 г. експедиция на пропан–бутан на авто и ж.п  наливни естакади е извършена след 08:00 часа. Няма регистриране на изпускания в атмосферата от газ детекторите в инсталацията. В момента на проверка се извършва пълнене на ж.п цистерни с пропан –бутан, като не са констатирани миризми.

При обход на основна площадка на дружеството в района на преработката на нефтени утайки и други отпадъци по Програма за отстраняване на минали екологични щети, причинени преди приватизацията на „Нефтохим” АД, Бургас  е установена силна миризма на нефтопродукти. В момента дейности по преработка на стари екологични щети не се извършват. Предвид атмосферните условия през последното денонощие (безветрие и високи температури) същите са главен източник на емисии на въглеводороди в атмосферния въздух и генериране на неприятни миризми.