Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас провериха устието на река Караагач


Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и РИОСВ-Бургас провериха на място сигнал за разкопаване устието на река Караагач и миризма на екскременти в залива на морски плаж „Къмпинг Китен“.

При проверката е направен оглед по поречието на реката, от мост на главен път Бургас - Царево до устието, и обход на плажа „Къмпинг Китен“. Не е установено разкопаване на пясъчната коса при устието, и реката се оттича по естествен път в Черно море. Не са установени изтичания и заустване на отпадъчни води.

Морските води са визуално чисти, не се наблюдава оцветяване, опалесценция и специфичен мирис. Извършено е пробовземане от речни и крайбрежни води, които ще бъдат изследвани по показатели pH, електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, наситеност с кислород, БПК5, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, ортофосфати като фосфор, общ фосфор. Резултатите ще бъдат оповестени допълнително.