РИОСВ - БУРГАС не одобри инвестиционно предложение за добив на скално-облицовъчни материали в с. Медвен


Експертният екологичен съвет при РИОСВ - Бургас на свое заседание на 20.06.2019 г. не одобри инвестиционно предложение „Добив на скално–облицовъчни материали от находище „Полето“, землище на с. Медвен, община Котел“.

Решението на Експертния екологичен съвет е взето след преценяване възможността да бъдат нанесени значителни и труднопоправими щети на чувствителни територии от природозащитно значение, вземайки предвид мнението на обществеността, отчитайки баланса на интереси и базирайки се на принципа на предпазливостта.