РИОСВ-БУРГАС уведомява, че употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, представляват отпадъци


Употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности по третиране като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране и др., представляват отпадъци и следва да се управляват като такива съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Предаването и приемането на текстилни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица. притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата № 2/2014г. за класификация на отпадъците.

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 2. т. 2 и 3 и ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на текстилни отпадъци, за предварително третиране (код R12) и приемане и съхраняване (код R13) на текстилни отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО се изисква наличието на съответните регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздел II от същия закон.

В случай че отпадъците (употребявани дрехи, които се подлагат на сортиране) се получават от друга държава, то тогава следва да се спазват изискванията на Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци.