Няма замърсяване на въздуха в Бургас


Във връзка с постъпили в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас сигнали на „зелен телефон“ от 23.30 до 01:00 часа на 08.03.2018 г. срещу 09.03.2018 г. от граждани за задушлива миризма на ароматни въглеводороди в комплексите „Славейков“, „Изгрев“, „Лазур“, „Братя Миладинови“ и квартал „Ветрен“, РИОСВ-Бургас информира:

Експертите от РИОСВ-Бургас извършиха проверка на всички автоматични измервателни станции за контрол качеството на въздуха – Автоматична измервателна станция (АИС) „Долно Езерово“, АИС „М. Рудник“, ДОАС-РИОСВ.  Установи се, че няма регистрирани превишения на праговите стойности на нормите на контролираните замърсители в атмосферния въздух.

В ежедневния рапорт на оператора „Лукойл Нефтохим Бургас“АД до РИОСВ-Бургас е докладвано, че дружеството не е в експлоатация от 01.03.2018 г., поради капитален ремонт. Започнати са извънредни проверки на единната противоаварийна служба, при което не са констатирани миризми. Забранени са всички дренирания на апарати и оборудване към въздушна и водна среда. Прекратени са всички  технологични дейности с потенциален риск от емисии на въглеводороди.

РИОСВ – Бургас ще продължи да информира за състоянието и качеството на атмосферния въздух.