РИОСВ – Бургас следи качеството на атмосферния въздух в града


Във връзка с постъпилите множество сигнали на граждани през изминалото денонощие за миризма на нефтопродукти, Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас започна имисионно обследване качеството на атмосферния въздух, съвместно с Регионална лаборатория - Бургас  към ИАОС - София.

Ще бъдат извършени измервания с мобилна апаратура  „Gasmet” в жилищните комплекси на града ,както и кв. "Долно Езерово".

РИОСВ-Бургас информира, че регистрираните данни от автоматичните измервателни станции за мониторинг на въздуха (АИС „Долно Езерово“, АИС „М.Рудник“, ДОАС-РИОСВ) през изминалото денонощие са със стойности под нормативно определените по всички измервани показатели - сероводород, бензен, серни оксиди, азотни оксиди, ФПЧ 10, ксилен и стирен.