РИОСВ Бургас проверява строителство в Синеморец


РИОСВ Бургас извърши проверка на терен по сигнал за строителство в местността „Поляните“, в землището на Синеморец. По време на проверката беше установено, че са извършени строителни дейности в частен имот, за който са проведени процедури по реда на екологичното законодателство.

Имотът попада в границите на природен парк „Странджа“ и в две защитени зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000. За проекта РИОСВ Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Изискан е доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с решение № БС-03-ОС/02.03.2017 г., с което инвестиционното предложение е съгласувано. Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила.

Съгласно поставените в Решението условия, не се разрешават строителни дейности в гнездовия период на птиците от март-август. След установяване на същите, с независимия строителен контрол на обекта, РИОСВ ще предприеме съответните административнонаказателни действия по реда на ЗБР.