Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“


Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000137 „Река Долна Луда Камчия“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Билка, с. Вишна, с. Дропла, с. Дъскотна, с. Каравельово, с. Листец, с. Люляково, с. Планиница, с. Рупча, с. Скалак, с. Соколец, с. Струя, с. Трънак, община Руен, област Бургас, с. Ведрово, с. Завет, с. Камчия, с. Подвис, с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас 8000, ж.к. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на  28.09.2020 г.

***Обръщаме внимание, че проектът на Заповедта е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МОСВ с дата 25.09.2020 г.

Граница на защитената зона, Проект на заповед, Карта на защитената зона