Обявление за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона BG0000119 „Трите братя“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000119 „Трите братя”.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Публикувано на   20.03.2020 г.

 

Граница на защитената зона

Проект на заповед

Карта на защитената зона