Дейностите по премахване на дървесна растителност в района на къмпинг „Арапя“ не са в правомощията на РИОСВ-Бургас


Във връзка с изнесена информация за изсичане на дървета при строителството на къмпинг „Арапя“, уточняваме, че дейностите по премахване на дълготрайна дървесна растителност от терена не са в правомощията на РИОСВ-Бургас. Имотът не попада в защитена територия, нито в защитена зона по "НАТУРА 2000". На терена няма регистрирани вековни забележителни дървета, които да попадат  под защитата на Закона за биологичното разнообразие.

По време на процедурата по разглеждане на инвестиционното предложение е представено становище от ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“, според което след направена на терен проверка става ясно, че имотът не попада в горска територия.  

Поддържането на зелената система и премахването на растителност са в правомощията на общината, на чиято територия се намира обектът.