РИОСВ-Бургас провери сигнал за строителство в местност „Алепу“


РИОСВ-Бургас извърши проверка на сигнал за строителство в местност „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол. По време на проверката се установи, че строителството засяга частни имоти с проведени процедури по екологичното законодателство.

Имотът попада в границите на защитена зона BG0001001 “Ропотамо” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и защитена зона BG0002041 „Комплекс Ропотамо” за опазване на дивите птици.  РИОСВ-Бургас е провела процедура по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, чрез изискан доклад за оценка на съвместимостта на инвестиционното предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата е приключила с Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г., с което инвестиционното предложение е съгласувано.

Решението не е обжалвано в законоустановения срок и е влязло в сила. Имотите, предмет на инвестиционното предложение, попадат в устройствена зона за курорт и допълващи дейности съгласно ОУП на Община Созопол, който е преминал през екологична оценка и оценка за съвместимост в МОСВ.

Във връзка със заложени условия в Решение № БС-10-ОС/29.12.2017г, РИОСВ възложи геодезическо заснемане за изясняване, дали по време на строителните дейности е увредено местообитание 2110 от Защитена зона "Ропотамо".

По отношение на строителството и спазването на ЗУТ и ЗУЧК, РИОСВ сезира компетентните органи – Община Созопол и РДНСК Бургас.