До операторите на средни горивни инсталации


От 31.07.2018 г. влезе сила Наредба за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации. Разпоредбите на наредбата се прилагат за средни горивни инсталации (СГИ) с номинална входяща топлинна мощност равна или по-голяма от 1 MW и по-малка от 50 MW независимо от вида на използваното гориво.

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Наредбата, СГИ попадащи в обхвата й следва да бъдат регистрирани по реда на чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), с изключение на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР) по реда на глава седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

За вписване в регистъра и издаване на удостоверение за регистрация операторът на СГИ подава Заявление по образец до директора на РИОСВ – Бургас.

Към заявлението се прилагат:

1. ЕИК (за чуждестранни лица – документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус, като същият се представя и в легализиран превод на български език)

2. Информацията и документите по чл. 9г  ал.3, т.1-8 и 13 от ЗЧАВ;

3. Документ за платена такса  - 190 лв. (съгласно чл.17б, ал.1 от Тарифата за таксите обн. ДВ., бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.).

 При настъпила промяна в обстоятелствата е необходимо да бъде подадено до Директора на РИОСВ – Бургас Заявление за промяна по образец,

Към заявлението се прилагат:

1. Документи, удостоверяващи промяната;

2. Документ за платена такса  - 70 лв. (съгласно чл.17б, ал.2 от Тарифата за таксите обн. ДВ., бр.39/2011г., изм.и доп. бр.3/2018г.)

Срокове за регистрация:

Операторът на нова СГИ не може да я експлоатира, преди да е регистрирана в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-голяма от 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ  до 1 януари 2024 г.

Операторът на съществуваща СГИ с номинална входяща мощност, по-малка или равна на 5 MW, е длъжен да я регистрира в регистъра по чл. 9г, ал. 2 от ЗЧАВ до 1 януари 2029 г.

За стационарни СГИ заявленията се подават по местонахождение на инсталацията, а за мобилни СГИ – по седалище на оператора.

Информацията в регистъра се поддържа и актуализира от съответната РИОСВ, а достъпът до нея се осигурява чрез интернет страницата на ИАОС.