За операторите на инсталации, които използват разтворители в своята дейност


В изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7 )

Операторите извършващи дейности с употреба на разтворители е необходимо:

В срок до 31.03.2019 г.  да представят в РИОСВ-Бургас информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за календарната 2018 г.

Формата на информацията за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от  тук

В случаите, когато се превишават Праговите стойности за консумация на разтворители (ПСКР) за съответната категория дейност, операторът следва да изготви и представи в РИОСВ-Бургас на хартиен и електронен носител  План за управление на разтворителите.

На адрес http://pdbase.government.bg/los-raztvoriteli/S_rakovodstva.jsp са публикувани Секторни ръководства за отделните категории дейности по Наредба № 7. Същите са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите и следва да се използват при изготвянате на Плановете за управление на разтворителите.

В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти  (Наредбата) е необходимо:

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или  „Авторепаратурни продукти съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, чл. 7 и чл. 9 от Наредбата, най-късно до 31.03.2019 г. да представят информация в РИОСВ–Бургас, за количествата продукти за нанасяне на  покрития, пуснати на пазара или употребени през 2018 г. по Приложение № 3 и Приложение № 6.