До всички оператори, използващи флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества


 

В срок до 15 февруари на всяка година, всички лица които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества, следва да представят в РИОСВ – Бургас годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Информацията касае периода 01.01. – 31.12. на предходната година.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет за изпълнението на задължението си по чл.  11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 съгласно формата по Приложение № 6 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 6

Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 7 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 7

Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи парникови газове, преработени през отчетната година, съгласно формата по Приложение № 8 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 8

Информация по Приложение № 9 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, се изготвя от:

1. Операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по – малката стойност в килограми от 5 тона СО2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;

2. Операторите на електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.

Информацията се актуализира и допълва всяка година.

Изтегли образец на Приложение № 9

 

НОВО - Останете в бизнеса: СПРЕТЕ да използвате R-404A / R-507A 

 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, създават и поддържат документация с информация относно продаденото оборудване със следните данни:

1. Наименование, адрес, телефон и ЕИК/БУЛСТАТ на лицето, закупило оборудването;

2. Вид и брой на закупено оборудване; флуорсъдържащи парникови газове, с които е заредено – вид и количество в килограми;

3. Наименование на лицето, извършило монтажа на оборудването, и номер на неговия документ за правоспособност.

Гореизброената документация се съхранява от дистрибуторите най – малко пет години.