Всички показатели за качеството на атмосферния въздух в Бургас са в норма


РИОСВ-Бургас изиска от ИАОС-София спешна проверка на всички АИС разположени на територията на Община Бургас, част от Националната система за мониторинг.

Проверката е след публикации в сайт „Синоптик“ за замърсяване въздуха на Бургас с дата 23.11.2018 год. с цветово интерпретиране и тълкуване на данните за качество на атмосферния въздух  като „нездравословно“ .

При извършената проверка от експерти на Регионална лаборатория Бургас към ИАОС – София, се установи, че апарат за измерване на фини прахови частици PM10 разположен в пункт АИС „Долно Езерово“ от 20.00 часа на 22.11.2018 год. поради токов удар е в неработещ режим и регистрирането на данните са невалидни и не представителни. Те не са потвърдени в ежедневния бюлетин на ИОАС.

Всички показатели за контрол качеството на атмосферния въздух са в норма.

Нормата за фини прахови  частици,  определена  в  Наредба № 12 / 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух  е средноденонощна (за 24 часа ) и е некоректно сравняването й с едночасови стойности.

РИОСВ апелира за получаване на достоверна информация гражданите да следят ежедневния бюлетин за качество на атмосферния въздух публикуван на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда  http://eea.government.bg/airq/bulletin.jsp.