Нови изисквания при подаване на документи в РИОСВ - Бургас за обекти на територията на общините Котел и Бяла


Съобщение: В Държавен вестник бр.49 от 12.06.2018 г. е обнародван нов ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите. От Приложение към чл. 1, ал. 2 на Правилника от териториалния обхват на дейности за РИОСВ Бургас са изключени община Котел и община Бяла. На основание §5. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“. В тази връзка от 13.06.2018г. РИОСВ-Бургас, няма правомощия да приема документи, свързани с тези две общини. Всички необходими документи от страна на гражданите и юридически лица, свързани с тези общини, следва да се подават:

- ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОТЕЛ - РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА

- ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА - РИОСВ-ВАРНА