За бедстваща птица подавайте сигнал до РИОСВ, горските стопанства или общината


Във връзка с намирането на бедстващи птици от вида Бял щъркел МОСВ съветва гражданите, намерили птица в безпомощно състояние в населените места или около тях, да потърсят помощ на „зеления“ телефон на съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ), да сигнализират в горските стопанства или в съответната община.

В страната има няколко спасителни центъра за диви животни и РИОСВ може да потърси съдействие за настаняването на намерените бедстващи птици. Това се извършва по определен законов ред. Птиците се настанява с протокол и след възстановяването им се връщат в природата на мястото на намиране или на подходящо място в близост до него.

Щъркелите не бягат от студеното време

Важно е да се знае, че щъркелите, както повечето птици, мигрират на юг не заради студеното време, а заради оскъдната храна. Всъщност те извършват хранителна миграция. Те се хранят с дребни влечуги, гризачи и насекоми.

Въпреки по-студеното време в последните дни достъпът до храна не е проблем за тях, водоемите не са замръзнали и като цяло няма съществена опасност за птиците.

Опасно е, ако птицата е с обледенени и замръзнали крила. В този случай има нужда от помощ, 

Белият щъркел (Ciconia ciconia), e защитен вид, включен в Приложение №3 към чл. 37 на Закона за биологичното разнообразие.