РИОСВ – Бургас провери сигнали за неприятна миризма в града


След сигнали на граждани за неприятна миризма на пропан-бутан в Бургас директорът на РИОСВ – Бургас разпореди спешна проверка. Сигналите са получени на тел. 112 и „зеления телефон“ на инспекцията.

Проверена е основна площадка на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Проверени са всички инсталации на територията на завода, снети са данни от собствените непрекъснати измервания, извършвани на 10 инсталации от дружеството. Няма превишение на нормите за допустими емисии  на контролираните замърсители.

Всички инсталации и технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, са съгласно определените с Комплексно разрешително №6-Н2/2015 г. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД.

Видно от дневниците на дежурен старши оператор за всяка инсталация и режимните листи,  няма настъпили аварии и инциденти. Инсталациите  са работили в нормален технологичен режим. Няма изгаряне и подаване на горивен газ във факелния ствол. През изминалото денонощие не е извършвана експедиция на  пропан-бутан, а единствено на автомобилен бензин.

Експертите извършиха проверка и на други потенциални източници на миризми. Извършен е обход в района на гара „Разпределителна“, където не са констатирани източници на миризми. Проверка е извършена и на Пристанище Запад на „Буферен склад за течни горива“ на  „БМФ Порт Бургас“ ЕАД. Последното  претоварване  на пропан-бутан е било в периода 06.12-09.12.2017 г.

Автоматичните станции за измерване качеството на атмосферния въздух в Бургас не са регистрирали превишения на нормите на измерваните замърсители –бензен, сероводород, азотни и серни оксиди.

РИОСВ – Бургас продължава със засиления контрол на всички оператори за установяване източниците на миризми.