НОВО! - изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда