ВАС отхвърли жалба срещу решение на Директора на РИОСВ-Бургас за прекратяване на процедурата по ОВОС


Върховният административен съд отхвърли жалбата на „БНЕ-Гриве“ООД и „Спектър-М“ ЕООД срещу решението на директора на РИОСВ-Бургас за прекратяване на процедурата по ОВОС. Инвестиционното предложение е за изграждане на ветрогенераторен парк с мощност 75 мw и фотоволтаична централа с мощност 5 мw в местностите „Клялъ бир“, „Коллов баир“,„Марин дере“, „Чалъ баир“, „Перчемлията“ в землище на с. Рудник и с. Брястовец, област Бургас. Местностите попадат в Айтоска планина (Код в регистъра: BG0000151), защитена зона по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна.

Изграждането на ветропарк на тази територия би имало отрицателно въздействие върху интензивна пролетна и есенна миграция на птиците по миграционния път Via Pontica.