Бедстващи видра и лопатарка са спасени от експертите на РИОСВ -Бургас


Сигнал за малка видра на плажната ивица в гр. Черноморец провериха експерти от РИОСВ-Бургас .Видрата изглеждала изплашена и изтощена, без наранявания. На основание чл. 39, ал. 2 т. 1 от Закона за биологичното разнообразие е освободена в подходящ район - Поддържан резерват „Атанасовско езеро“ - едно от естествените местообитания на вида.

Видрата (Lutra lutra) е защитен вид, включен в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие, под закрила са както вида, така и местообитанията му. Видрата е вписана в Червената книга на България - като застрашен вид и в редица Международни конвенции  - Списъка на IUCN в категория „уязвим“, в Приложение 1 на Конвенцията CITES за търговия с видове от дивата флора и фауна, в Приложение 2 на Бернската конвенция за опазване на дивата флора и фауна и природните местообитания.

 

Спасена е и лопатарка , свалена от бурята в междублоково пространство на бургаския  комплекс „Възраждане“. Птицата е без счупвания и наранявания , много жизнена, но не е могла да излети. Освободена е в южната акватория на Атанасовското езеро - Защитената местност „Бургаски солници“, което е предпочитано място от лопатарката за хранене и почивка. Защитена местност „Пода“, край Бургас е единственото гнездово находище по Българското Черноморско крайбрежие на Бялата лопатарка (Platalea leucorodia), като образува смесена колония с блестящия ибис, нощната, сивата, гривестата, малката бяла и червената чапли. 

Лопатарката е защитен вид, включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.

 

През размножителния период птиците се разкрасяват с голямо жълто петно на дългата си шия и кичур от красиви удължени пера на тила.