Контрол чистотата на атмосферния въздух

Заявление за регистрация на средни горивни инсталации

Заявление за промяна в обстоятлествата на средни горивни инсталации


Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент, t

Регистър с Акредитирани лаборатории за измерване.

Формат на дневник за бензиностанция по наредба №16


Собствениците или ползвателите на обекти с неподвижни източници на емисии, извършват собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчни газове:

1. при пускане в експлоатация на нов обект, както и след всяко разширение или преустройство на обект в експлоатация;

2. за обекти в експлоатация - не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години;

В срок до 2 месеца след датата на вземането на проби/извадки при извършване на съответните собствени периодични измервания, резултатите се представят с доклад, едновременно на хартиен и на електронен носител, в РИОСВ, съгласно изискванията на чл. 39 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр. 31/06.04.1999 г., изм. и доп., бр. 61 от 28.07.2017 г.).

Съдържание на Доклада по чл. 39 Наредба № 6 може да намерите ТУК.

Съгласно чл. 33, ал. 4 от Наредба № 6: „Собственикът или ползвателят на обекта осигурява вземането на проби/извадки при собствените периодични измервания да се извършва в присъствието на представител на съответната РИОСВ за следните обекти с неподвижни източници на емисии, за които е налице най-малко едно от следните условия:

1. горивни източници с номинална топлинна мощност, равна или по-голяма от 5 MW;

2. производствени (технологични) източници с масов поток на най-малко един от контролираните замърсители в отпадъчните газове не по-малък от 50 % от стойностите, посочени в чл. 43, ал. 1 и чл. 44, независимо от вида на обектите;

3. установено превишение на съответните НДЕ при контролни или собствени периодични измервания, извършени през предходните две календарни години;

4. получени една или повече основателни жалби или сигнали за замърсяване на атмосферния въздух през предходната година.

Предвид разпоредбите на чл. 33, ал. 5 от Наредба № 6, „Собственикът или ползвателят на обекта уведомява писмено директора на съответната РИОСВ за датата на провеждането на собствените периодични измервания по ал. 4 в срок не по-малък от един месец преди провеждането им“.

В случай, че собственикът или ползвателят на обекта проведе собствени периодични измервания по ал. 4, за които не е уведомил директора на съответната РИОСВ съгласно ал. 5, директорът на РИОСВ не приема за валидни резултатите от извършените собствени периодични измервания, като в този случай измерванията трябва да бъдат извършени отново при спазване на установения ред.

В случай, че директорът на съответната РИОСВ не осигури представител повреме на вземането на проби/извадки при собствени периодични измервания на предварително определените дати, то резултатите от тези измервания се считат за валидни.


Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9. Информацията касае всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като се попълва за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение № 9

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8

Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение № 8

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение №7

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6
Информацията касае всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като се попълва за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение № 6

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 5
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение № 5


Хладилно, климатично и термопомпено оборудване

За оборудване изброено в чл. 4, параграф 2, букви а) до в), д), е), ж) от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006, съдържащи от 5 tCO2 eq хладилен агент е необходимо да се води досие на оборудването, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба № 1) (ДВ, бр. 20/07.03.2017 г.).

Приложение № 3 от Наредба № 1

Проверките за течове съгласно параграф 1 от Регламент (ЕС) № 517/2014 се извършват със следната честота:

а) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 5 тона СО 2 еквивалент или повече, но по-малко от 50 тона СО 2 еквивалент — най-малко на всеки 12 месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 24 месеца;

б) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 50 тона СО 2 еквивалент или повече, но по-малко от 500 тона СО 2 еквивалент — най-малко на всеки шест месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки 12 месеца;

в) при оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове в количества от 500 тона СО 2 еквивалент или повече — най-малко на три месеца или, когато е монтирана система за откриване на течове, най-малко на всеки шест месеца.


Секторните ръководства могат да бъдат намерени на адрес.


Формат на информацията за консумацията и количеството вложени разтворители по чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от  ТУК.

Образец  №1  на Заявление за Регистрация на инсталация, извършваща дейност/и по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от ЗООС. За вписване в регистъра се подава заявление съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ.


Образец №2  на Заявление за Вписване на промяна в обстоятелствата на инсталация, извършваща дейност/и по Приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., независимо от консумацията на разтворител, с изключение на инсталациите по чл. 117 от ЗООС. За вписване на промяна в обстоятелствата се подава заявление съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ