Въздух

Издаване на разрешение за употреба на продукти по чл. 8, ал. 3, от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, Заявление -  Приложение № 7 

Регистрация на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ  - Образец 1

Вписване на промяна в обстоятелствата в публичният регистър на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ - Образец 2

Регистрация на средни горивни инсталации в регистъра по чл. 9г, ал. 4 от ЗЧАВ, Заявление - Образец 1

Вписване на промяна в обстоятелствата по чл. 9г., ал. 14 от ЗЧАВ в регистъра на средни горивни инсталации, Заявление - Образец 2