Превантивна дейност

 

  

Постановление № 203 от 15 август 2019 г., ДВ, бр. 67/23.08.2019 г за изменение и допълнение на административни актове на Министерския съвет:

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС);

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО);


Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет, в сила от 12.04.2019 г., Обн. ДВ. бр.31 от 12 април 2019 г.

Закон за опазване на околната среда (ЗООС), посл.изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.

НОВО!- изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, обн.ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.

НОВО! - изм. и доп. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, обн.ДВ бр.3 от 05.01.2018 г.

Нормативна уредба по сектори...