Превантивна дейност

 

  

Постановление № 203 от 15 август 2019 г., ДВ, бр. 67/23.08.2019 г за изменение и допълнение на административни актове на Министерския съвет:

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС);

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО);