Шум

 Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС), изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.

 

Наредба № 54 от 13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха

Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната

Наредба за изискванията към разработването и съдържанието на стратегическите карти за шум и към плановете за действие

Наредба № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели

Европейско законодателство