Въздух - Качество на Атмосферния Въздух

 

Постановление № 203 от 15 август 2019 г., ДВ, бр. 67/23.08.2019 г за изменение и допълнение на административни актове на Министерския съвет:

- Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР);

- Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (Наредба за Севезо).


Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни, приета с ПМС № 238/02.10.2009 г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 12 април 2019 г.

 Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ФУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ОЗОНОРАЗРУШАВАЩИ ВЕЩЕСТВА

Ежегодно, в срок до 15 февруари на всяка година всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества, следва да представят в РИОСВ – Бургас годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Информацията касае периода 01.01. – 31.12. на предходната година.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет за изпълнението на задължението си по чл.  11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 съгласно формата по Приложение № 6 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 6

Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 7 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 7

Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи парникови газове, преработени през отчетната година, съгласно формата по Приложение № 8 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 8

Информация по Приложение № 9 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, се изготвя от:

1. Операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по – малката стойност в килограми от 5 тона СО2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;

2. Операторите на електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.

Информацията се актуализира и допълва всяка година.

Изтегли образец на Приложение № 9

 

НОВО - Останете в бизнеса: СПРЕТЕ да използвате R-404A / R-507A 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, създават и поддържат документация с информация относно продаденото оборудване със следните данни:

1. Наименование, адрес, телефон и ЕИК/БУЛСТАТ на лицето, закупило оборудването;

2. Вид и брой на закупено оборудване; флуорсъдържащи парникови газове, с които е заредено – вид и количество в килограми;

3. Наименование на лицето, извършило монтажа на оборудването, и номер на неговия документ за правоспособност.

Гореизброената документация се съхранява от дистрибуторите най – малко пет години.


Закон за чистотата на атмосферния въздух

 изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.

Наредби

Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

НОВО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (ДВ, бр. 42 от 2007г., обн., ДВ, бр. 25 от 24.03.2017г., в сила от 24.03.2017г)

Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

НОВО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010г., обн., ДВ, бр. 48 от 16.06.2017 г., в сила от 16.06.2017г.)

Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места

Инструкции

Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените норми, утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001г. на МОСВ + Приложение

Инструкция за предварителна оценка качеството на атмосферния въздух, утвърдена със Заповед № РД – 76/07.02.2002г. на МОСВ

Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон, утвърдена със Заповед №РД-353/29.05.2009г. на МОСВ

Наръчник по оценка и управление на качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2, PM10, PB и NO2 (от октомври 2002г.), разработен в рамките на съвместен проект по Програма ФАР 1999г. за административно изграждане (с Немското министерство на околната среда)