Закони, Наредби и др.

 Постановление № 75 от 8 април 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ФУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ОЗОНОРАЗРУШАВАЩИ ВЕЩЕСТВА

Ежегодно, в срок до 15 февруари на всяка година всички лица, които внасят, изнасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове, както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества, следва да представят в РИОСВ – Бургас годишни отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове. Информацията касае периода 01.01. – 31.12. на предходната година.

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет за изпълнението на задължението си по чл.  11, параграф 5 на Регламент (ЕС) № 517/2014 съгласно формата по Приложение № 6 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 6

Ползвателите на флуорсъдържащи парникови газове изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 7 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 7

Преработвателите изготвят годишен отчет за количествата флуорсъдържащи парникови газове, преработени през отчетната година, съгласно формата по Приложение № 8 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Изтегли образец на Приложение № 8

Информация по Приложение № 9 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове, се изготвя от:

1. Операторите на стационарно хладилно и климатично оборудване, стационарни термопомпи, двигатели с цикъл на Ренкин с органичен работен агент, съдържащи 5 тона СО2 еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове; информацията се изготвя за по – малката стойност в килограми от 5 тона СО2 еквивалент или 3 килограма на съдържащите се в оборудването флуорсъдържащи парникови газове;

2. Операторите на електрическа комутационна апаратура, оборудване, съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.

Информацията се актуализира и допълва всяка година.

Изтегли образец на Приложение № 9

НОВО - Останете в бизнеса: СПРЕТЕ да използвате R-404A / R-507A 

НОВО - Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове препратка към страницата на МОСВ

 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове, което не е херметически затворено, създават и поддържат документация с информация относно продаденото оборудване със следните данни:

1. Наименование, адрес, телефон и ЕИК/БУЛСТАТ на лицето, закупило оборудването;

2. Вид и брой на закупено оборудване; флуорсъдържащи парникови газове, с които е заредено – вид и количество в килограми;

3. Наименование на лицето, извършило монтажа на оборудването, и номер на неговия документ за правоспособност.

Гореизброената документация се съхранява от дистрибуторите най – малко пет години.


 

 

Закон за управление на отпадъците

изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.

Закон за чистотата на атмосферния въздух

 изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.

Закон за опазване на околната среда 

Закон за изменение и допълнение  на Закона за опазване на околната среда, ДВ, бр. 91 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2019 г.

Закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация   Обн., ДВ, бр. 55 от 7.07.2000 г., изм., бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., бр. 45 от 30.04.2002 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., изм....

Закон за защита на личните данни

Закон за защита на личните данни   Обн., ДВ, бр. 1 от 4.01.2002 г., в сила от 1.01.2002 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 93 от 19.10.2004 г., бр. 43 от 20....