Заявление за дюни по закон за устройство на Черноморското крайбрежие

Заявление - становище - дюни

Необходими документи:

  1. Скица/и на имота/ите с координатен регистър или координатни точки на тресе (за линейни обекти) - копие;
  2. Копие от издадено Решение по ОВОС/ЕО/ОС и др. актове по реда на ЗООС/ЗБР (ако е приложимо);
  3. Нотариален акт - копие.

Такса: не се дължат  Срок - 14 дни