Управление на отпадъците

Разрешения за дейности с отпадъци

Заповед № РД-687/13.11.2018 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО


Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Заповед № РД-689/13.11.2018 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци


Приложения  за класификация на отпадъците

Работен лист за класификация на отпадъци (Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)
Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване (Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2)
Уведомление (Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)