Управление на отпадъците

Разрешения за дейности с отпадъци

Заповед № РД-56/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Образец № 4 на заявление по чл. 73, ал. 5 от ЗУО за издаване на решение за отказ на изменение и/или допълнение на разрешение 

Образец № 6 на заявление по чл. 75, ал. 1 от ЗУО за издаване на решение за отнемане на резрешение


Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Заповед № РД-57/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 2 на заявление за издаване на решение зо отказ на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 12 от ЗУО
Образец № 5 на заявление за издаване на решение за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 78, ал. 12 от ЗУО 


Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци по чл.7, ал.1, т.1 и чл.17, ал.2 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн. ДВ. бр.66 от 08.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.32 от 21.04.2017г., изм. ДВ. бр.46 от 01.06.2018г.)

Работен лист за класификация на отпадъци (Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)
Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване (Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2)


Прекратяване действието на утвърден работен лист за класификация на отпадъците, при преустановяване образуването им и при липса на източник за образуване на съответния отпадък


Уведомление (Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)