Биоразнообразие

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки
 

Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
 

Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходна година
 

Заявление за издаване на рег. карта - защитен вид по CITES
 

Заявление за уникален номер за маркировка
 

Уведомление за маркиране
 

Служебна бележка за отстранена маркировка
 

Заявление за регистрация на диви животни