Биоразнообразие

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки
 

Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
 

Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходна година
 

Заявления за издаване на рег. карта - защитен вид по CITES:

Заявление за регистриране на единични екземпляри

Заявление за регистриране на група екземпляри

Указания за извършване на регистрация

 

Заявление за уникален номер за маркировка
 

Уведомление за маркиране
 

Служебна бележка за отстранена маркировка
 

Заявление за регистрация на диви животни