Биоразнообразие

Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Заявление за издаване на регистрационна карта - група животни

Заявление за издаване на регистрационна карта - единични животни

Указания за извършване на регистрацията

Заявление за маркиране

Уведомление за маркиране

Заявление за премахване на маркировка (служебна бележка)


Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 22а във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ)

Заявление за издаване на регистрационна карта


Регистрация на билкозаготвителен пункт

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки

Образец за водене на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки

Годишна справка за билки

До 20 Януари се подава информация за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходната година.